Thuật ngữ

Split Testing

Một thử nghiệm có kiểm soát dùng để so sánh ít nhất hai trang web nhằm đo lường tác động của một biến khác nhau đối với chuyển đổi. Sau khi các trang được hiển thị trong một khoảng thời gian đủ dài để khách truy cập trang web thu thập đủ lượng dữ liệu hiệu suất, “người chiến thắng” có thể được tuyên bố.

Còn được gọi là: Thử nghiệm A/B.