Thuật ngữ

Minification

Việc loại bỏ các ký tự không cần thiết trong mã nguồn để giúp trang tải nhanh hơn mà không ảnh hưởng đến chức năng