Thuật ngữ

Meta tags

Meta tags là gì

Meta tags là các thẻ HTML được sử dụng để cung cấp thông tin về một trang web cho các công cụ tìm kiếm và người dùng. Meta tags không hiển thị trên trang web, nhưng chúng có thể được các công cụ tìm kiếm sử dụng để hiểu nội dung của trang web và xếp hạng trang web trong kết quả tìm kiếm.

Meta tags được đặt trong phần đầu của mã HTML của một trang web. Có nhiều loại meta tags khác nhau, mỗi loại cung cấp một loại thông tin khác nhau.

Một số meta tags phổ biến nhất bao gồm:

  • Meta title: Meta title là tiêu đề của một trang web. Nó được hiển thị trong kết quả tìm kiếm và có thể giúp người dùng xác định trang web của bạn là gì.
  • Meta description: Meta description là một mô tả ngắn gọn về nội dung của một trang web. Nó cũng được hiển thị trong kết quả tìm kiếm và có thể giúp người dùng xác định xem họ có muốn nhấp vào trang web của bạn hay không.
  • Meta keywords: Meta keywords là một danh sách các từ khóa mô tả nội dung của một trang web. Các công cụ tìm kiếm có thể sử dụng meta keywords để hiểu nội dung của trang web của bạn và xếp hạng trang web của bạn cho các truy vấn tìm kiếm liên quan đến các từ khóa đó.

Tác động của meta tags đối với SEO:

Meta tags có thể ảnh hưởng đến SEO của một trang web theo một số cách:

Meta title và meta description có thể giúp cải thiện CTR (tỷ lệ nhấp chuột) của trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm. CTR cao hơn có thể dẫn đến nhiều lưu lượng truy cập hơn từ công cụ tìm kiếm.
Meta keywords có thể giúp các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung của trang web của bạn và xếp hạng trang web của bạn cho các truy vấn tìm kiếm liên quan đến các từ khóa đó.