Thuật ngữ

Crawler

Một chương trình mà công cụ tìm kiếm sử dụng để thu thập thông tin trên web. Bot truy cập các trang web để thu thập thông tin và thêm hoặc cập nhật chỉ mục của công cụ tìm kiếm.