Thuật ngữ

Rank

Thứ hạng (Rank): Vị trí xuất hiện của một trang web trong các kết quả tìm kiếm tự nhiên cho một truy vấn cụ thể.

Diễn giải:

  • Thứ hạng của trang web được xác định bởi các thuật toán tìm kiếm, nhằm đánh giá mức độ phù hợp và hữu ích của trang web với truy vấn tìm kiếm của người dùng.
  • Thứ hạng càng cao, trang web càng xuất hiện ở vị trí đầu trong kết quả tìm kiếm, thu hút nhiều lượt truy cập hơn.
  • Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng website, bao gồm chất lượng nội dung, cấu trúc trang web, mức độ liên quan đến truy vấn, uy tín website,…