Thuật ngữ

Metadata

Dữ liệu cho công cụ tìm kiếm biết nội dung trang web của bạn