Thuật ngữ

Links, Outbound or External

Liên kết bên ngoài hoặc liên kết ngoài là liên kết từ một trang trên trang tên miền x đến một trang trên tên miền y. Ví dụ: liên kết từ seosona.com/ahrefs-la-gi tới ahrefs.com

Người ta coi rằng các liên kết bên ngoài tới các trang có thẩm quyền đã tăng thêm giá trị cho một trang vì nó chứng tỏ rằng trang đó được nghiên cứu kỹ lưỡng và đang sử dụng các nguồn đáng tin cậy.

Các liên kết bên ngoài không được coi là có bất kỳ ảnh hưởng nào đến xếp hạng và chỉ nên được sử dụng để trích dẫn các nguồn có liên quan.