Thuật ngữ

Link Stability

Link Stability đề cập đến việc một liên kết duy trì trên một trang web trong một khoảng thời gian nhất định mà không bị thay đổi hoặc cập nhật.

Google có thể sử dụng độ ổn định của liên kết như một yếu tố để đánh giá chất lượng của một trang web. Các trang web có các liên kết ổn định có thể được coi là đáng tin cậy và có thẩm quyền hơn các trang web có các liên kết thường xuyên thay đổi.

Dưới đây là một ví dụ về độ ổn định của liên kết:

  • Một trang web có một liên kết đến trang web của bạn. Liên kết này đã ở đó trong một năm và vẫn hoạt động bình thường.
  • Một trang web khác có một liên kết đến trang web của bạn. Liên kết này đã ở đó trong một tháng, nhưng sau đó đã bị xóa.

Trong trường hợp đầu tiên, liên kết là ổn định. Nó đã ở đó trong một khoảng thời gian nhất định và vẫn hoạt động bình thường.

Trong trường hợp thứ hai, liên kết không ổn định. Nó đã bị xóa trong một khoảng thời gian ngắn.