Thuật ngữ

IP Address

IP Address: Địa chỉ IP là một chuỗi số duy nhất xác định một thiết bị trên internet hoặc mạng nội bộ.

Địa chỉ IP có thể:

  • Chia sẻ: Nhiều website có thể chia sẻ chung một địa chỉ trên cùng một máy chủ hoặc nhóm máy chủ (được gọi là lưu trữ ảo).
  • Riêng biệt: Một website có địa chỉ riêng cho nó.

Cả hai loại địa chỉ này đều không trực tiếp ảnh hưởng đến thứ hạng website của bạn trên công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, địa chỉ IP riêng có thể giúp tăng tốc độ website.