Thuật ngữ

JavaScript (JS)

Một ngôn ngữ lập trình cho phép chèn động nội dung, liên kết, dữ liệu meta hoặc các thành phần khác trên trang web.

JavaScript có thể gây khó khăn cho các bot công cụ tìm kiếm trong việc thu thập dữ liệu và lập chỉ mục các trang web, đồng thời tăng thời gian tải trang web cho người dùng.