Thuật ngữ

Google search operators

Toán tử tìm kiếm của Google: Văn bản đặc biệt có thể được thêm vào truy vấn của bạn để chỉ định thêm loại kết quả bạn đang tìm kiếm. Ví dụ: thêm “site:” trước tên miền có thể trả về danh sách tất cả (hoặc nhiều) trang được lập chỉ mục trên tên miền nói trên.