Thuật ngữ

Deep link

Deep link là gì?

Deep link là một liên kết trỏ đến bất kỳ trang web nào khác ngoài trang chủ. Nó cũng có thể là một liên kết trỏ đến nội dung bên trong một ứng dụng di động.

Deep link trên trang web

Trên trang web, deep link thường được sử dụng để trỏ đến các trang nội dung cụ thể, chẳng hạn như trang sản phẩm, trang dịch vụ hoặc trang thông tin. Deep link giúp người dùng truy cập trực tiếp đến nội dung họ cần mà không cần phải duyệt qua trang chủ hoặc các trang khác.

Deep link trên ứng dụng di động

Trên ứng dụng di động, deep link giúp người dùng truy cập trực tiếp đến một nội dung cụ thể trong ứng dụng, chẳng hạn như một sản phẩm, một dịch vụ hoặc một mục menu. Deep link giúp người dùng tiết kiệm thời gian và cải thiện trải nghiệm người dùng.