Thuật ngữ

Conversion Rate

Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate)

Trong SEO, tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate) là tỷ lệ phần trăm người dùng thực hiện hành động mong muốn trên website của bạn sau khi truy cập, chẳng hạn như mua hàng, đăng ký email, tải xuống tài liệu, liên hệ, v.v.

Cách tính tỷ lệ chuyển đổi

Tỷ lệ chuyển đổi (%) = (Tổng số chuyển đổi / Tổng số truy cập) x 100
Ví dụ:Trong một tháng, trang web của bạn có 1.000 lượt truy cập và 100 đơn hàng. Do đó, tỷ lệ chuyển đổi của bạn là 10% (100 đơn hàng / 1.000 lượt truy cập x 100).

Tầm quan trọng của tỷ lệ chuyển đổi

  • Tỷ lệ chuyển đổi đo lường hiệu quả của website trong việc thu hút người dùng thực hiện hành động mong muốn.
  • Theo dõi và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi là một yếu tố then chốt trong việc tối ưu hóa SEO và marketing online.
  • Một tỷ lệ chuyển đổi cao cho thấy website của bạn đang thu hút đúng đối tượng mục tiêu và cung cấp giá trị chính xác cho họ.

Cách cải thiện tỷ lệ chuyển đổi:

Xác định rõ ràng mục tiêu chuyển đổi: Bạn muốn người dùng thực hiện hành động gì trên website?
Tối ưu hóa website cho trải nghiệm người dùng: Website của bạn có dễ điều hướng, hấp dẫn và rõ ràng về giá trị mang lại?
Sử dụng nút kêu gọi hành động (CTA) rõ ràng và nổi bật: Nói cho người dùng biết bạn muốn họ làm gì tiếp theo.
Cung cấp nội dung có giá trị và liên quan: Giúp người dùng giải quyết vấn đề hoặc đáp ứng nhu cầu của họ.
A/B test các yếu tố khác nhau trên website: Thử nghiệm các phiên bản khác nhau của nút CTA, nội dung, bố cục, v.v. để xem phiên bản nào mang lại tỷ lệ chuyển đổi cao hơn.