Thuật ngữ

CSS

Cascading Style Sheets (CSS) là gì?

Cascading Style Sheets (CSS) là một ngôn ngữ định kiểu được sử dụng để định dạng các trang web. Nó được sử dụng để xác định cách các thành phần HTML (ví dụ: màu sắc, phông chữ) sẽ xuất hiện trên các trang web.

Cách CSS hoạt động

CSS hoạt động bằng cách áp dụng các thuộc tính cho các phần tử HTML. Các thuộc tính này có thể được sử dụng để thay đổi màu sắc, kích thước, phông chữ và nhiều yếu tố khác của một phần tử.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng CSS để thay đổi màu nền của một phần tử thành màu xanh lam, hoặc để thay đổi kích thước phông chữ của một phần tử thành 20px.