Thuật ngữ

“(not provided)”

Sau khi các công cụ tìm kiếm chuyển sang tìm kiếm an toàn vào năm 2011, dữ liệu từ khóa đã bị xóa khỏi Google Analytics, được thay thế bằng “(not provided)” – do đó khiến không thể biết truy vấn nào chịu trách nhiệm cho việc khách truy cập tìm thấy trang web.