Thuật ngữ

.htaccess File

Tệp cấu hình máy chủ có thể được sử dụng để viết lại và chuyển hướng URL