Thuật ngữ

Webpage

Webpage là một tài liệu tồn tại trên World Wide Web và có thể được xem bởi các trình duyệt web.

Webpage có thể chứa nhiều loại nội dung khác nhau, bao gồm:

  • Văn bản: Đây là loại nội dung phổ biến nhất trên trang web, bao gồm văn bản thông tin, văn bản bán hàng, v.v.
  • Hình ảnh: Hình ảnh có thể được sử dụng để minh họa nội dung văn bản, tạo sự hấp dẫn trực quan hoặc truyền đạt thông điệp.
  • Video: Video có thể được sử dụng để cung cấp nội dung giáo dục, giải trí hoặc tiếp thị.
  • Âm thanh: Âm thanh có thể được sử dụng để cung cấp nội dung giáo dục, giải trí hoặc tiếp thị.
  • Các ứng dụng: Các ứng dụng web có thể được sử dụng để cung cấp các tính năng tương tác, như các trò chơi, biểu mẫu hoặc công cụ.