Thuật ngữ

Social Media

Social Media là nền tảng (trang web và ứng dụng) nơi người dùng có thể tương tác với nhau cũng như tạo, chia sẻ và sử dụng nội dung.

Ví dụ như facebook, instagram, tiktok,…