Thuật ngữ

Search volume

Search volume là số lần một từ khóa hoặc cụm từ được tìm kiếm trên một công cụ tìm kiếm trong một khoảng thời gian nhất định. Nó thường được đo lường theo tháng và được biểu thị bằng số lượng tìm kiếm.

Search volume là một chỉ số quan trọng trong SEO, vì nó giúp bạn xác định mức độ phổ biến của một từ khóa. Các từ khóa có search volume cao thường có khả năng cạnh tranh cao hơn và khó xếp hạng hơn.

Tuy nhiên, chúng cũng có khả năng tạo ra nhiều lưu lượng truy cập hơn cho trang web của bạn.

Có một số yếu tố ảnh hưởng đến search volume của một từ khóa, bao gồm:

  • Mức độ phổ biến của chủ đề: Các từ khóa liên quan đến các chủ đề phổ biến thường có search volume cao hơn.
  • Mức độ cạnh tranh của từ khóa: Các từ khóa có nhiều trang web cạnh tranh cho chúng thường có search volume thấp hơn.
  • Địa điểm: Search volume của một từ khóa có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí của bạn.