Thuật ngữ

Search History

Công cụ tìm kiếm theo dõi mọi thao tác tìm kiếm của người dùng (văn bản và giọng nói), mọi trang web được truy cập và mọi quảng cáo được nhấp vào. Công cụ tìm kiếm có thể sử dụng dữ liệu này để cá nhân hóa kết quả cho người dùng đã đăng nhập.