Thuật ngữ

Rel=canonical

Thẻ HTML cho công cụ tìm kiếm biết phiên bản nào của trang web là nguyên bản và phiên bản nào là trùng lặp khi có nhiều trang có nội dung tương tự.