Thuật ngữ

Reinclusion

Quá trình yêu cầu công cụ tìm kiếm trả lại một trang web hoặc (các) trang web về chỉ mục tìm kiếm của nó sau khi hủy lập chỉ mục.