Thuật ngữ

PHP

PHP hay Hypertext Preprocessor là bộ xử lý siêu văn bản là ngôn ngữ kịch bản được sử dụng để tạo nội dung động trên các trang web.