Thuật ngữ

Pageview

Lượt xem trang: Nó đề cập đến mỗi lần một trang web riêng lẻ được tải bởi trình duyệt của người dùng. Ví dụ, nếu bạn truy cập trang chủ của Google và sau đó truy cập trang tìm kiếm, điều đó được tính là hai lượt xem trang.