Thuật ngữ

Keyword Density

Mật độ từ khóa là một chỉ số cho biết tần suất xuất hiện của một từ khóa trong một đoạn nội dung, tính theo tỷ lệ với tổng số từ trong đoạn đó.

Thông thường, mật độ từ khóa được tính theo phần trăm. Để tính toán, bạn chia số lần xuất hiện của từ khóa trên trang cho tổng số từ trên trang, sau đó nhân kết quả với 100.

Ví dụ, nếu bạn sử dụng từ khóa chính 10 lần trong một bài đăng blog 1000 từ, bạn sẽ có mật độ từ khóa là 1%. Nếu bạn sử dụng nó 20 lần, bạn sẽ có mật độ từ khóa là 2%.

Mật độ từ khóa có quan trọng cho SEO không?

Mật độ từ khóa không còn quan trọng đối với SEO vì nó không còn được coi là một yếu tố xếp hạng. Điều này là do các thuật toán tìm kiếm hiện đại đủ thông minh để hiểu nội dung của một trang và mức độ phù hợp của nó với ý định tìm kiếm theo những cách khác.

Google đã xác nhận điều này khá rõ ràng. Trong nhiều năm qua, họ đã cố gắng ngăn cản các SEO tập trung quá nhiều vào mật độ từ khóa:

“Tôi ước mong mọi người có thể ngừng ám ảnh về mật độ từ khóa. … Không có quy tắc cứng và nhanh.” – Matt Cutts

“Mật độ từ khóa, nói chung, là thứ tôi sẽ không tập trung vào. Hãy đảm bảo nội dung của bạn được viết một cách tự nhiên.” – John Mueller