Thuật ngữ

Landing Page

Landing Page thường được hiểu là “trang đích”, Cụm từ này nhấn mạnh mục đích chính của trang là thu hút người dùng thực hiện một hành động cụ thể, chẳng hạn như đăng ký email, mua hàng, tải xuống nội dung, liên hệ,…

Ví dụ trang đích:
Tạo một landing page đặc biệt để người dùng có thể  ưu đãi giảm giá 50%.