Thuật ngữ

Information Retrieval

Quá trình tìm kiếm thông tin (ví dụ: văn bản, hình ảnh, video) từ cơ sở dữ liệu lớn và sau đó trình bày thông tin phù hợp nhất cho người dùng cuối.