Thuật ngữ

HTML

HTML viết tắt của Stands for Hypertext Markup Language (Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản) là là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để xây dựng và cấu trúc lại các thành phần có trong website giúp nâng cao hiệu suất của SEO cho trang web.

Dưới đây là một ví dụ về HTML đơn giản tạo ra một trang web với tiêu đề, đoạn văn và hình ảnh:

ví dụ về HTML đơn giản
ví dụ về HTML đơn giản

Tiêu đề trang web được tạo bằng thẻ <h1>. Thẻ <h1> chỉ định rằng văn bản bên trong thẻ là tiêu đề cấp 1.

Đoạn văn được tạo bằng thẻ <p>. Thẻ <p> chỉ định rằng văn bản bên trong thẻ là một đoạn văn.

Hình ảnh được tạo bằng thẻ <img>. Thẻ <img> chỉ định rằng văn bản bên trong thẻ là một hình ảnh. Thuộc tính src của thẻ <img> chỉ định đường dẫn đến tệp hình ảnh. Thuộc tính alt của thẻ <img> cung cấp văn bản thay thế cho hình ảnh.

HTML có thể được sử dụng để tạo nhiều loại trang web khác nhau, từ trang web đơn giản đến trang web phức tạp.