Thuật ngữ

Footer Link

Các liên kết xuất hiện ở phần dưới cùng hoặc “chân trang” của trang web