Thuật ngữ

UTM

Mã UTM: Mã theo dõi Urchin (UTM) là một đoạn mã đơn giản mà bạn có thể thêm vào cuối URL của mình để theo dõi các chi tiết bổ sung về lượt nhấp, chẳng hạn như nguồn, phương tiện và tên chiến dịch của nó.