Thuật ngữ

User Agent

User Agent (UA) là một chuỗi ký tự được gửi bởi trình duyệt web đến máy chủ web khi một người dùng truy cập một trang web. UA chứa thông tin về trình duyệt web, hệ điều hành và các thông tin khác về thiết bị mà người dùng đang sử dụng.

UA có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

  • Xác định trình duyệt web và hệ điều hành mà người dùng đang sử dụng.
  • Phân tích lưu lượng truy cập trang web.
  • Tùy chỉnh nội dung trang web cho từng thiết bị.

Dưới đây là một ví dụ về UA:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36

UA này cho biết rằng người dùng đang sử dụng trình duyệt Chrome phiên bản 99.0.4844.84 trên hệ điều hành Windows 10.

UA có thể được thay đổi bởi người dùng hoặc bởi các tiện ích mở rộng trình duyệt. Việc thay đổi UA có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như ẩn thông tin về trình duyệt web hoặc hệ điều hành mà người dùng đang sử dụng.

Tuy nhiên, việc thay đổi UA có thể gây ra một số vấn đề, chẳng hạn như:

  • Có thể khiến trang web không hoạt động bình thường.
  • Có thể khiến trang web hiển thị nội dung không chính xác.

Do đó, nên cân nhắc kỹ trước khi thay đổi UA.