Thuật ngữ

Search Engine Marketing (SEM)

Một thuật ngữ chung để tăng khả năng hiển thị của trang web trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm, bao gồm cả hoạt động trả phí và hoạt động tự nhiên.