Thuật ngữ

Dead-End Page

Dead-End Page là một trang web không liên kết đến các trang web khác. Gọi như vậy vì một khi người dùng hoặc bot truy cập trang này, sẽ không có nơi nào để tiếp tục.

Một ví dụ về trang Dead-End là trang “Cảm ơn đã truy cập!” trên nhiều trang web thương mại điện tử. Trang này hiển thị cho người dùng sau khi họ hoàn tất giao dịch mua hàng. Trang này thường không liên kết đến bất kỳ trang nào khác, vì vậy người dùng không thể đi đến bất kỳ đâu từ đây.