Thuật ngữ

Black Box

Một chương trình máy tính phức tạp chưa được hiểu rõ. Đầu vào và đầu ra có thể được quan sát, nhưng không có quyền truy cập vào quy trình do tính chất bí mật của nó.

Ví dụ: thuật toán của Google là một hộp đen mặc dù ta có thể thấy đầu vào (các truy vấn tìm kiếm) và đầu ra (thứ hạng website) nhưng  chính cách thức Google xử lý, đánh giá và xếp hạng website vẫn là một “hộp đen” đối với chúng ta.